Algemene Voorwaarden Tekst die Spreekt

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van diensten of producten door of namens Tekst die Spreekt en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Artikel 1 – Definities opdrachtgever en opdrachtnemer

 1. Opdrachtgever is degene die – al dan niet uit naam van een door hem vertegenwoordigde organisatie – aan Tekst die Spreekt mondeling of schriftelijk een opdracht geeft tot het leveren van diensten of producten.
 2. Tekst die Spreekt, gevestigd in Diepenveen aan de Roeterdsweg 14, vertegenwoordigd door Agnes Folkersma is opdrachtnemer.
 3. De opdracht is het verzoek van de opdrachtgever aan Tekst die Spreekt om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. De leveringsvoorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen de opdrachtgever en Tekst die Spreekt tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.
 5. De leveringsvoorwaarden zijn verkrijgbaar via www.tektstdiespreekt.nl en worden op verzoek toegezonden.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Tekst die Spreekt zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Tekst die Spreekt is alleen aan offertes of aanbiedingen gebonden wanneer de aanvaarding daarvan door de wederpartij binnen 30 dagen schriftelijk wordt bevestigd. Als een offerte door een opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Tekst die Spreekt het recht de aanbieding binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Tekst die Spreekt houdt het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van Tekst die Spreekt. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tekst die Spreekt mag d opdrachtgever deze niet gebruiken, kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen.
 3. Tekst die Spreekt kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen worden gehouden, indien een opdrachtgever kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.
 4. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 5. Wanneer slechts voor een gedeelte van de te leveren diensten of de te leveren producten afspraken zijn gemaakt, is Tekst die Spreekt niet gebonden aan de voor het geheel overeengekomen prijs, indien zou blijken dat de werkzaamheden over het niet afgesproken gedeelte naar verhouding meer arbeid vereisen dan te verwachten viel op basis van hetgeen is afgesproken.

Artikel 3 – Honorarium, kosten, tarieven

 1. De honorering van Tekst die Spreekt berust op uurtarieven of productprijzen. Overeenkomsten kunnen worden aangegaan op basis van gewerkte uren of op basis van een vast bedrag voor een dienst of training. Het uurtarief en/of de productprijzen zijn opgenomen in de overeenkomst.
 2. Indien een opdracht op basis van gewerkte uren wordt afgerekend, verplicht Tekst die Spreekt zich een verantwoording van aan een opdracht gewerkte uren en aan gemaakte kosten bij te houden. Dit overzicht wordt op verzoek aan de opdrachtgever ter inzage beschikbaar gesteld.
 3. Wanneer bij het opstellen van een overeenkomst bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te voorzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of het gevolg zijn van correcties en/of wijzigingen of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie of als stelpost worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt achteraf.
 4. Noodzakelijke reis- en verblijfkosten alsmede kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door Tekst die Spreekt worden gemaakt, worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 5. De opdrachtgever zal kosten van derden, die worden gemaakt door Tekst die Spreekt in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de desbetreffende derden voldoen, tenzij anders is overeengekomen. Verloopt de betaling aan derden via Tekst die Spreekt, dan worden deze kosten of een voorschot op deze kosten vooraf in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Ook is Tekst die Spreekt gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag ter bestrijding van eventueel gemaakte administratiekosten.

Artikel 4 Begeleiding totstandkoming websites, producten en diensten

 1. Indien overeengekomen met de opdrachtgever, houdt Tekst die Spreekt toezicht op de totstandkoming van websites of grafische of andere producten en/of diensten, door derden.
 2. Tekst die Spreekt kan de opdrachtgever vertegenwoordigen bij een product en/of dienst bedrijf voor zover dat binnen een redelijke uitvoering van de opdracht passend is en dit schriftelijk is bevestigd.
 3. Voordat de definitieve toestemming tot een product en/of dienst wordt verstrekt, dient Tekst die Spreekt de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype schriftelijk te hebben goedgekeurd.
 4. De plaatsing van advertenties en het drukken van drukwerken geschiedt onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, nadat deze de proeven daarvoor heeft gezien en opdracht tot uitvoering heeft gegeven. Indien wegens tijdsgebrek de proeven voor drukwerk en advertenties niet meer aan opdrachtgever kunnen worden gezonden, geschiedt de correctie daarvan door Tekst die Spreekt. Tekst die Spreekt aanvaardt in dat geval geen aansprakelijkheid voor gemaakte fouten.
 5. Ook indien werkzaamheden van Tekst die Spreekt inzake begeleiding van de totstandkoming van producten en/of diensten niet afzonderlijk in de begroting zijn opgenomen, worden deze door opdrachtgever vergoed.

Artikel 5 – Facturering en betaling

 1. Elke opdracht wordt in beginsel in twee gelijke delen gefactureerd: 50% bij het verlenen van de opdracht en 50% bij het afronden van de opdracht. Voor grote opdrachten of opdrachten die een lange bewerkingstijd (langer dan 2 maanden) vereisen, kunnen meerdere tussentijdse deelbetalingen worden gevraagd. Deze worden vooraf overeengekomen. Alle overige kosten, volgens de overeenkomst gemaakt in het kader van de opdracht worden maandelijks op basis van bij te voegen declaraties gefactureerd.
 2. Elke opdracht op basis van gewerkte uren wordt maandelijks gefactureerd of zodra de opdracht volledig is afgerond.
 3. Opdrachtgever dient facturen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. Bij afwijking van de betalingstermijn zal Tekst die Spreekt over het factuurbedrag een rente in rekening brengen, die gelijk is aan de wettelijke rente. Delen van maanden worden daarbij voor de berekening van de wettelijke rente gerekend als volle maanden. De rentevoet kan maandelijks worden aangepast aan de dan geldende wettelijke rente.
 5. Tekst die Spreekt is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie gerechtigd om vóór de aflevering van de overeengekomen goederen of diensten voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de verdere afwerking van de opdracht te staken, als deze zekerheid niet kan worden gegeven.
 6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die worden gemaakt voor invordering van door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag en bedragen minimaal € 200,-.

Artikel 6 – Wijziging van de opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling, door of namens de opdrachtgever aangebracht, die leiden tot een vermeerdering van het aantal overeengekomen werkuren en hogere kosten dan waarop bij de oorspronkelijke prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 2. Bij opdrachtwijzigingen, die leiden tot een verlaging van het aantal werkuren en een vermindering van kosten, wordt een overeenkomstig lager bedrag in rekening gebracht met een maximum van -25% (dus tot 75% van de oorspronkelijk overeengekomen offerte).
 3. Deze regeling is niet van toepassing op opdrachten, diensten en trainingen die voor een vast bedrag zijn aangenomen. Bij dergelijke opdrachten is het risico van over- of onderschrijding van de begroting voor risico van Tekst die Spreekt, tenzij er een wezenlijke wijziging in de oorspronkelijke opdracht wordt aangebracht.
 4. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen contract- of levertijd overschreden wordt; in dat geval is artikel 10 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 – Vertrouwelijke informatie en geheimhoudingsplicht

Tekst die Spreekt is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke informatie zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 8 – Prijswijzigingen

Wijzigingen van prijzen van materialen die nodig zijn voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden ook begrepen verandering van lonen en sociale lasten, verhogingen van belastingen en alle andere gebeurtenissen die kostenverhogende gevolgen met zich meebrengen.

Artikel 9 – Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering van de opdracht of de levering van de goederen of diensten door nalatigheid van de opdrachtgever wordt vertraagd of onmogelijk wordt gemaakt, kan Tekst die Spreekt het volledige overeengekomen bedrag van de opdracht in rekening brengen, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor de opdracht bestemde materialen; onverminderd het recht van Tekst die Spreekt verdere kosten, vergoeding van schade te vorderen.

Artikel 10 – Overschrijding van de leveringstermijn

De overeengekomen leveringstermijnen zijn onder alle omstandigheden steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 11 – Annuleringen

Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan vergoeding van alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht reeds gemaakte kosten en gewerkte uren door Tekst die Spreekt, wanneer Tekst die Spreekt dat wenst, tegen de door Tekst die Spreekt in de calculatie opgenomen prijzen. Dit alles onverminderd het recht van Tekst die Spreekt op vergoeding wegens winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten of schaden.

Artikel 12 – Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk gemeld te worden bij Tekst die Spreekt binnen 10 werkdagen na voltooiing of oplevering van de opdracht respectievelijk levering van de goederen, diensten en trainingen.
 2. Klachten als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk op andere wijze daarover beschikt.
 3. De aansprakelijkheid van Tekst die Spreekt uit hoofde van enige overeengekomen leverantie van goederen of diensten is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.
 4. Indien niet anders is overeengekomen mag Tekst die Spreekt goed werk leveren in de plaats van het ondeugdelijke werk.
 5. Tekst die Spreekt is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie, modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.
 6. Tekst die Spreekt is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de inhoud van communicatie, die in opdracht van de opdrachtgever is vervaardigd. De opdrachtgever draagt te allen tijde de eindverantwoordelijkheid voor mogelijke onrechtmatigheid of eventuele daaruit voortvloeiende schade ten opzichte van derden. Het is haar taak om vóór eventuele publicatie na te gaan of hier sprake van kan zijn. De opdrachtgever vrijwaart Tekst die Spreekt voor aansprakelijkstellingen ten laste van Tekst die Spreekt.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Wanneer Tekst die Spreekt als gevolg van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, dan wel door andere vormen van overmacht, niet in staat is de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren, zoekt zij naar vermogen voor passende vervanging.
 2. Echter is Tekst die Spreekt in geen geval aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het niet, niet geheel of slechts gedeeltelijk uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, dan wel als gevolg van andere vormen van overmacht.
 3. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, dan wel enige andere vorm van overmacht van Tekst die Spreekt, ontslaan haar in de situatie dat zij niet in staat blijkt passende vervanging te vinden, van de verplichting tot het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten of schaden kan doen gelden.
 4. In situaties van overmacht deelt Tekst die Spreekt dit zo snel mogelijk mede aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling 8 acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting het uitgevoerde gedeelte van de opdracht c.q. het geleverde gedeelte van de goederen of diensten van Tekst die Spreekt af te nemen en te vergoeden.

Artikel 14 – Auteursrecht, intellectueel eigendomsrecht en reproductierecht, licentie

 1. Op elk werk van Tekst die Spreekt is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.
 2. Werken die door Tekst die Spreekt voor de opdrachtgever zijn gemaakt, mogen onbeperkt door opdrachtgever worden gebruikt. Gebruik door derden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Tekst die Spreekt.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten van door Tekst die Spreekt tot stand gebrachte teksten, scripts, presentaties, workshops, trainingen e.d. berusten bij Tekst die Spreekt. Tekst die Spreekt behoudt de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Tekst die Spreekt heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van andere opdrachtgevers ter kennis van derden komt.
 4. Auteursrechten zijn in de kosten niet inbegrepen.
 5. Opdrachtgever ontvangt een licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door Tekst die Spreekt in de uitvoering van opdrachten ten behoeve van de opdrachtgever werden gemaakt. Deze licentie geldt slechts zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.
 6. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik door de opdrachtgever zelf, de door hem vertegenwoordigde organisatie of voor zijn c.q. haar eventuele rechtsopvolgers. Gebruik door eventuele rechtsopvolgers dient binnen 30 dagen na het in werking treden van dit recht aan Tekst die Spreekt schriftelijk te worden medegedeeld. Blijft deze mededeling achterwege, dan vervalt het hiervoor genoemde gebruiksrecht. Gebruik door derden, ongeacht de relatie van dezen met de opdrachtgever of diens organisatie, is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming door Tekst die Spreekt.
 7. Bij elke publicatie dient de opdrachtgever de naam van Tekt die Spreekt te vermelden.

Artikel 15 – Beëindiging door Tekst die Spreekt

 1. Opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:
  • in geval hij enige overeengekomen verplichting niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
  • bij faillissement of surséance van betaling van hemzelf dan wel van zijn onderneming
  • bij liquidatie van de onderneming
 2. Tekst die Spreekt heeft in de gevallen zoals genoemd in lid 1 van artikel 15 het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder voor enige schadevergoeding aansprakelijk te zijn.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

Geschillen tussen een opdrachtgever en Tekst die Spreekt naar aanleiding van een overeenkomst of de uitvoering daarvan, worden beslist door de rechter van de woonplaats van de eigenaar van Tekst die Spreekt. Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Scroll naar boven